Ontwikkelagenda “waardenvol werken voor Nederland”

Op 19 april 2023 hebben de gezamenlijke Secretarissen-generaal de door hun opgestelde ontwikkelagenda  “Waardenvol werken voor Nederland” overhandigd aan de medewerkers van de Rijksdienst. Als vertegenwoordiger van de Rijksdienst is deze ontwikkelagenda ook overhandigd aan de voorzitter van de GOR Rijk. 

De GOR Rijk heeft een eerste reactie gegeven, is positief over de doelstellingen en waardeert de ambitie van deze ontwikkelagenda, namelijk het bieden van overzicht, aanvullen waar nodig en verbinden en versterken waar het een meerwaarde heeft. De GOR Rijk is tegelijkertijd ook van mening dat het hanteren van de PDCA-cyclus een voorwaarde is om versterking van de Rijksdienst als geheel te bereiken. De GOR Rijk vraagt dan ook een implementatieplan over de invulling van de ambitie. 

De GOR Rijk onderschrijft het belang van ‘echt opgave gericht werken’’ maar is ook van mening dat om het vertrouwen in de overheid te herstellen niet alleen ambitie maar ook concreet resultaat nodig is. De GOR Rijk is kritisch over de principes van het New Public Management en de daarmee samenhangende Taylorisering van werkprocessen. Er heeft te veel de nadruk op productie en kostenbeheersing gelegen en niet op de toevoegen van publieke waarde waardoor de menselijke maat onder druk is komen te staan.

 De GOR Rijk vraagt nadrukkelijk ook aandacht voor de medewerkers binnen de Rijksdienst. De GOR Rijk vraagt om een (her-) waardering van het huidige personeel en om de ontwikkeling van een modern, toekomstgericht personeelsbeleid. 

De GOR Rijk wil met de bestuurder in gesprek blijven om te komen tot een beter Rijksdienst.

 De GOR Rijk roept alle ondernemingsraden binnen het Rijk op de ontwikkelagenda van het SGO te bespreken met hun bestuurder. Onder andere om gezamenlijk te bekijken hoe de doelstellingen van de Ontwikkelagenda Rijk binnen hun organisatie gerealiseerd kunnen worden. De door de GOR Rijk gemaakte opmerkingen kunnen daarbij ondersteunend zijn.