Initiatiefvoorstel Ambtelijk Vakmanschap

De GOR Rijk heeft op 1 februari 2023 een ongevraagd advies/initiatiefvoorstel over Ambtelijk Vakmanschap gepubliceerd. Onder de term ”ambtelijk vakmanschap” komen veel onderwerpen samen die voor ambtenaren van belang zijn. Ook in de media is de laatste tijd veel aandacht voor ambtelijk vakmanschap.


Door een aantal rapporten zoals “Klem tussen Balie en Beleid” en “Ongekend onrecht” en ook het programma Werk aan Uitvoering, werken we allemaal aan een nieuwe cultuur binnen de rijksoverheid. Het gaat er onder andere over hoe we met elkaar omgaan en hoe we dilemma’s op het werk onderling bespreekbaar maken. Hoewel het veel en vaak over ons gaat als rijksambtenaar wordt aan ons regelmatig niets gevraagd, omdat dit ook niet hoeft. Toch vinden we als rijksambtenaren en ondernemingsraden er wel iets van. Dit initiatief doet een poging een eerste aanzet te geven voor een discussie binnen de medezeggenschap, onderling op de werkvloer en tussen alle ondernemingsraden met hun bestuurders en tussen alle rijksambtenaren onderling.


De GOR Rijk ziet ambtelijk vakmanschap nadrukkelijk breder in de organisatie. Het gaat niet alleen om de beleids‐ of topambtenaren, maar juist ook om de medewerkers in de uitvoering en bij de inspectiediensten. Dat komt vaak niet in de media maar de gevolgen voor de betrokken medewerkers kunnen daar groter zijn dan voor de beleids‐ of topambtenaren. Ambtelijk vakmanschap is belangrijk omdat het de kwaliteit van het werk van ambtenaren verbetert. Ambtenaren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van beleid en het leveren van diensten aan de samenleving. Om deze taken effectief en efficiënt uit te voeren, moeten ze beschikken over de kennis, vaardigheden en de sociale veiligheid die nodig zijn om hun werk op een hoog niveau uit te voeren. Ambtelijk vakmanschap is belangrijk omdat het bijdraagt aan de effectiviteit, efficiëntie, integriteit en transparantie en daarmee aan het welzijn van de samenleving.


Om dat belang nadrukkelijk te onderschrijven heeft de GOR Rijk 5 adviezen gegeven, deze zijn te lezen in het het advies/initiatiefvoorstel. Het initiatief is ontwikkeld binnen de werkgroep O&P van de GOR Rijk. De GOR Rijk wil alle ruim 220 ondernemingsraden bij het Rijk aanbevelen om het initiatief te bespreken in de eigen overlegvergadering.

Download het initiatiefvoorstel hier.