GOR Rijk jaarplan 2023

De GOR Rijk heeft voor een tweede keer een jaarplan opgesteld. Het jaarplan geeft inzicht in de uitgangspunten die de GOR Rijk hanteert bij de uitvoering van zijn opdracht, met een duidelijke prioritering en te verwachten resultaten. Met deze aanpak geeft de GOR Rijk o.a. verder richting aan zijn activiteiten en informeert het de andere medezeggenschaps-lagen binnen het Rijk.
Missie van de GOR Rijk: Nederland kan niet zonder goed bestuur en niet zonder goede medezeggenschap. De GOR Rijk draagt bij aan een betere rijksdienst en behartigt de belangen van alle medewerkers en organisaties binnen het Rijk.

Om vorm te geven aan zijn missie omschrijft het jaarplan de algemene doelstellingen en prioriteiten van de GOR Rijk voor 2023.