Bedrijfsvoering Rijk

De bedrijfsvoering van het Rijk is essentieel voor het goed functioneren van alle Rijkscollega’s. Een goede organisatie en bedrijfsvoering zijn essentieel voor een goed functionerende rijksoverheid. De bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst raakt alle medewerkers.

Tevens gaat het vaker om onderwerpen die genoemd zijn in de WOR. De GOR Rijk wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de Rijksdienst en het behartigen van de belangen van de medewerkers.

‘’Nederland kan niet zonder goed bestuur en niet zonder goede medezeggenschap. De GOR Rijk draagt bij aan een betere Rijksdienst en behartigt de belangen van alle medewerkers en organisaties binnen het Rijk.’’

Het volgen, beïnvloeden en bijsturen van ontwikkelingen is dus belangrijk.

‘’Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor goed functionerende organisaties. De GOR Rijk vertegenwoordigt alle Rijksambtenaren en werkt in afstemming met onderliggende ondernemingsraden. De GOR Rijk is strategisch gesprekspartner van de bestuurder voor Rijksbrede medezeggenschapszaken. De GOR Rijk draagt zichtbaar en constructief bij aan een betere Rijksdienst door op professionele wijze tegenwicht te bieden. De GOR Rijk streeft naar een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving waar de menselijke maat voorop staat.’’

Op dit moment zijn er twee vaste werkgroepen actief en één tijdelijke werkgroep op het onderwerp bedrijfsvoering Rijk.

  • Rijksbrede Bedrijfsvoering
  • Overlegorgaan Rijksinspecties (ORI)